JET Institute for Academic Success тэтгэлэг олгодог уу?

4 years, 1 month ago read count: 449

Манай Институт хоёр төрлийн тэтгэлэг зарладаг.

  • Тэнхимийн зүгээс зарладаг байнгын тэтгэлэг. Энэ нь Академик англи хэлний гүнзгий шатны ангийг амжилттай төгссөн оюутан дараагийн шат буюу IELTS, TOEFL-ийн ангийн дурын аль нэгд 50%-ийн хөнгөлттэйгөөр суралцах боломжтой.
  • Маркетингийн албаны зүгээс зарладаг уралдаант тэтгэлэг. Уралдаант тэтгэлгийг улиралд нэг удаа зохион байгуулдаг. Уралдаан нь төрөл бүрийн, аль ч сэдвийг хамрах боломжтой бөгөөд шалгаруулалтаас ойролцоогоор нэг сарын өмнө төрөл бүрийн мэдээллийн хэрэгслүүдээр дамжуулан зарладаг.