Танайд хөнгөлөлт эдлэх боломж байгаа юу?

4 years, 2 months ago read count: 598

Манайх суралцагчиддаа дараах 4 тохиолдолд хөнгөлөлт үзүүлдэг.

  • Та JET боловсролын байгууллагад хэддэх удаагаа дэвшин суралцаж байгаагаас шалтгаалж 5-25%
  • Ангиараа дэвшин суралцаж байгаа тохиолдолд оюутан тус бүр 10%
  • Гэр бүлээрээ суралцаж байгаа бол гэр бүлийн гишүүн тус бүр 5%
  • Байгууллага хамт олноороо суралцаж байгаа бол ажилтан тус бүр 5%-ийн хөнгөлөлт тус бүр эдэлнэ.